Styrkede læreplan

Styrkede læreplanVores centrale elementer i det pædagogiske arbejde er:

 • Dannelse og børneperspektiv: Asylbørn høres og tages alvorligt i deres dannelses-demokratiske forståelsesrejse.
 • Børnefællesskaber: Gensidig respekt, leg og læring sker i børnefællesskaber i trygge rammer, skabt af det pædagogiske personale.
 • Børnehavens forældresamarbejde: Sammen styrker vi barnets trivsel, udvikling og forståelse af egen læring, gennem daglig kontakt og nyhedsbreve.
 • Leg: Leg har en meget stor værdi i barnets udvikling. Derfor er legen en vigtig del af vores pædagogiske profil, hvor vi sikrer, at børnene har mulighed for at udvikle sig gennem leg i gode trygge legemiljøer.
 • Læring: I Helsingør Børneasyl forstår vi læring bredt. Læring sker blandt andet gennem planlagte pædagogiske aktiviteter, leg, relationer, undersøgelse af natur og nærmiljøet.
 • Ethvert barn i Helsingør Børneasyl har en unik værdi i sig selv.
 • Hvor livsglæden er fremherskende og hvor børnenes behov er i centrum.

De 6 læringspunkter i de styrkede læreplaner:

 1. Alsidig personlig udvikling.
 2. Social udvikling.
 3. Kommunikation og sprog.
 4. Krop, sanser og bevægelse.
 5. Natur, udeliv og science.
 6. Kultur, æstetik og fællesskab.

 

Legens mange forskellige læringsmuligheder:

Styrkede læreplanI Helsingør Børneasyl ser vi legen som essensen af barndommen. Derfor skal børnehavens børn have rig mulighed for at lege både ude og inde i al slags vejr.

Det er det pædagogiske personales opgave at planlægge dagen således, at børnene har tid og mulighed for fordybelse i leg i forskellige fællesskaber.

Når børn leger, lærer de at tænke og forholde sig til sine kammerater og verden omkring dem. Samtidig bliver børnene styrket i deres samarbejdsevner, deres oplevelse af egen krop, planlægning, kommunikation og konfliktløsning. Her øver barnet sig i at forstå sig selv i et fællesskab med regler, normer og relationer på kryds og tværs. En god leg stimulerer desuden barnets opmærksomhedsevne, koncentration, sprog, fantasi og kreativitet.

Det pædagogiske personale tilbyder både deltagelse i regellege, rollelege og konstruktionslege i løbet af dagen. Nogle dage vil cykler være lukket inde i skuret, så fantasien kan sættes fri og nye legerelationer kan opstå.

 

Asylets fællesskab.

Styrkede læreplanI Helsingør Børneasyl skal alle børn føle sig inkluderede og velkomne i fællesskabet. Det kræver, at vi som voksne styrker barnet i at turde være sig selv og deltage helhjertet i fællesskabet. Vi vil i asylet give børnene muligheder for at etablere venskaber på tværs af alder, køn, kultur og derigennem også forebygge mobning.

I asylets hverdag skal der skabes plads og rum til at børn kan være aktiv deltagende, få plads til egne initiativer og derigennem opleve at kunne bibringe til styrkelse af fællesskabet og relationerne.

Som forældre kan I støtte børnehavens fællesskab og inklusion gennem legeaftaler og deltagelse i vores planlagte arrangementer.

I Helsingør Børneasyl mener vi, at børn har en ukrænkelig værdig uanset alder, køn, race og klasse. (FN børnekonvention §12).